Sprawę prowadzi:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa

Opis procedury:
1. Złożenie wniosku o najem lokalu mieszkalnego, potwierdzonego przez:
- administrację lub właściciela domu (dot. obecnie zajmowanego lokalu),
- Dział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Zgierza (pokój 6, parter).
2. Załączenie deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, za okres trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).
3. Załączenie oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego.
4. Załączenie oświadczenia o braku tytułu prawnego do innego lokalu.
5. Załączenie innych odpowiednich dokumentów potwierdzających podawane dodatkowo informacje.

Termin załatwienia sprawy:
Czas oczekiwania na odpowiedź o sposobie rozpatrzenia wniosku do 1 miesiąca.
W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin rozpatrzenia wniosku może zostać przedłużony.

Miejsce składania:
Biuro Obsługi Klienta (parter)
Urząd Miasta Zgierza
plac Jana Pawła II 16
Zgierz 95-100

Opłaty:
Bez opłat.

Tryb odwołania:
Nie przysługuje.

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.),
- uchwała Nr XXXIII/411/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zgierza (Dz. Urz. z 2016 r. poz. 460, z 2018 r. poz. 5438)