Sprawę prowadzi:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Marta Litwa - Podinspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zgierza

Opis procedury:
1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasto Zgierz (dalej BIP), jest udostępniana na wniosek (wzór wniosku jest dokumentem pomocniczym, a nie obligatoryjnym).
2. Informację publiczną przygotowują na wniosek zainteresowanego podmiotu komórki organizacyjne Urzędu według kompetencji i przekazują Administratorowi BIP do ostatecznego udostępnienia wnioskodawcy.
3. Komórki organizacyjne Urzędu udostępniając informację publiczną mają obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie stosowany nośnik informacji.
4. Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej, pisemnej lub przez umożliwienie wglądu do dokumentów, bez konieczności składania pisemnego wniosku.
5. Jeżeli informacja publiczna nie podlega udostępnieniu w przypadkach przewidzianych w ustawie o dostępie do informacji publicznej odmowa następuje w drodze decyzji.
6. Informację publiczną udostępnia się wnioskodawcy w następującej formie:
1) ustnie;
2) za pośrednictwem operatora pocztowego, z którym Urząd ma zawartą umowę;
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej;
4) za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej;
5) poprzez odbiór osobisty;
6) poprzez udostępnienie do przeglądania w obecności wyznaczonego pracownika materiałów będących przedmiotem informacji publicznej.
7. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
8. Jeżeli nie jest możliwe zachowanie powyższych terminów, informację publiczną udostępnia się nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku, zawiadamiając uprzednio wnioskodawcę o przyczynie zwłoki.
 
Wniosek o udzielenie informacji publicznej można złożyć:
1) osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16 (parter)
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-urzad@umz.zgierz.pl,
3) za pośrednictwem platformy e-PUAP - adres skrytki: /4ebn4d0m4f/skrytka,
4) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Zgierza, 95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16.
5) za pośrednictwem faksu 42 7143 114

Opłaty:
1. Z tytułu udostępnienia informacji publicznej od wnioskodawcy Urząd może pobrać opłatę stanowiącą zwrot rzeczywistych kosztów powstałych z powodu żądanego przez wnioskodawcę sposobu udostępnienia lub konieczności przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.
2. O wysokości opłaty, terminie jej uiszczenia i sposobie dokonania opłaty informuje się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Informację publiczną udostępnia się we wskazany przez wnioskodawcę sposób niezwłocznie po uiszczeniu opłaty i po okazaniu dowodu wpłaty, jednak nie później niż po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. Nieuiszczenie opłaty za udostępnienie informacji publicznej nie może stanowić podstawy umorzenia postępowania, ani też odmowy udostępnienia.
3. W razie wystąpienia dodatkowych kosztów, opłata ustalana będzie indywidualnie.

Skargi i Odwołanie:
1. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.
2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udzielenie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2012 r. poz. 270), z tym że przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi.