Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Zgierz na wniosek "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. z 9 marca 2018 roku
(na podstawie art. 24e ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)

BIP PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE