Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej
Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności we wskazanym terminie nie jest możliwe, Urząd niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
W przypadku gdy zapewnienie dostępności w zakresie wskazanym we wniosku jest niemożliwe Urząd zawiadamia o tym wnioskodawcę proponując dostęp alternatywny.

Wniosek o zapewnienie dostępności można złożyć:

 • listownie na adres Urząd Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, 95-100 Zgierz;
 • mailem na adres: e-urzad@umz.zgierz.pl;
 • za pomocą platformy E-PUAP;
 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta w godzinach: w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 8:00 – 16:00; we wtorek w godzinach 8:00 – 17:00; w piątek w godzinach 8:00 – 15:00.

W przypadku gdy Urząd Miasta Zgierza nie zapewnił wnioskodawcy dostępności we skazanych wyżej terminach, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 cytowanej ustawy o zapewnianiu dostępności.

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej Urzędu, które mają być udostępnione cyfrowo;
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej Urzędu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie żądanej dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to Urząd niezwłocznie powiadamia o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem Urząd powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

Żądanie można złożyć:

 • listownie na adres Urząd Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, 95-100 Zgierz;
 • mailem na adres: e-urzad@umz.zgierz.pl;
 • za pomocą platformy E-PUAP;
 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta w godzinach: w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 8:00 – 16:00; we wtorek w godzinach 8:00 – 17:00; w piątek w godzinach 8:00 – 15:00.

W przypadku gdy Urząd odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu albo gdy osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu, osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożenia do Prezydenta Miasta Zgierza skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.