Sprawę prowadzi:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zgodnie z art. 27g ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2496) deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw winni złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych:

- dla nowo zainstalowanego źródła ciepła, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia.
- w przypadku zmiany wcześniej zdeklarowanego źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

Ww. deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw można złożyć na dwa sposoby:
- elektronicznie, przez stronę internetową https://zone-sso.gunb.gov.pl/ , wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany,
- w wersji papierowej, doręczając wypełnioną deklarację do właściwego urzędu gminy (w przypadku budynków zlokalizowanych na terenie Miasta Zgierza do Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz).

 Wzory deklaracji formularz A i B dostępne są na:

- stronie internetowej Miasta Zgierza: pod linkiem https://www.miasto.zgierz.pl/pl/content/przypominamy-zloz-deklaracje-o-zrodlach-ogrzewania-budynkow,
- stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod linkiem https://zone.gunb.gov.pl/pl