Urząd Miasta Zgierza informuje, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczane są w Publicznie dostępnym wykazie danych (PDWD) w formie elektronicznej utrzymywanej  i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Gminy Miasto Zgierz

EKOPORTAL