Sprawę prowadzi:
Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, żłobek lub klub dziecięcy mogą być prowadzone tylko i wyłącznie w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne.

W odniesieniu do klubów dziecięcych, spełnienie tych wymagań potwierdzone musi zostać opinią prezydenta miasta. Jednocześnie prezydent miasta określa maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym. W przypadku żłobków potwierdzenie następuje na podstawie decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

W celu uzyskania opinii potwierdzającej spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych w klubie dziecięcym należy złożyć wniosek (w załączeniu) wraz z niezbędnymi dokumentami do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Popiełuszki 3a.

Do wniosku należy dołączyć:
  1. Kserokopia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu;
  2. Opis lokalu wraz z rysunkami rzutów, w tym informacje dotyczące liczby i wielkości (w m2) pomieszczeń z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń;
  3. Kserokopia tytułu prawnego do lokalu;
  4. Kserokopia wyniku pomiaru skuteczności wentylacji grawitacyjnej i/lub wentylacji mechanicznej;
  5. Kserokopię decyzji dot. spełniania wymagań przeciwpożarowych;
  6. Kserokopia badania bakteriologicznego wody.
Po złożeniu wniosku wraz ze stosownymi załącznikami pracownicy Urzędu Miasta Zgierza, po wcześniejszym ustaleniu terminu z wnioskodawcą, dokonają oględzin obiektu, zgodnie z założeniami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz na podstawie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Jeśli obiekt spełnia wymagania zawarte w obu dokumentach, wydana zostanie stosowna opinia.