Sprawę prowadzi:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Opis procedury:
Zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)  przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zgierz jest obowiązany
do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Zgierza.

Wpisu do rejestru oraz zmiany w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wniosek powinien zawierać:

  • firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  • numer NIP, o ile przedsiębiorca posiada,
  • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50zł oraz oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Oświadczenie powinno zawierać również:
  • firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
  • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Prezydent Miasta Zgierza nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Miejsce składania:
Biuro Obsługi Klienta
Urząd Miasta Zgierza (parter)
Plac Jana Pawła II 16
Zgierz 95-100
tel. 42 714 31 49
faks 42 714 31 14