Sprawę prowadzi:
Wydział Działalności Gospodarczej

Ewa Karlikowska - Specjalista - tel. 42 714 31 42
Arletta Świciak - Podinspektor - tel. 42 714 31 42

Miejsce składania:
Wydział Działalności Gospodarczej
Urząd Miasta Zgierza (I piętro)
pl. Jana Pawła II 16
Zgierz 95-100

Komunikat:

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2021 rok
Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Prezydent Miasta Zgierza podjął decyzję o ograniczeniu obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Zgierza.
Przewiduje się osobiste stawiennictwo w Urzędzie (jedynie w szczególnych sprawach), jednak każda z wizyt musi być wcześniej umówiona z pracownikiem Urzędu telefonicznie lub mailowo.
W związku z powyższym złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2021 rok (celem jego wstępnej weryfikacji) w obecności pracownika Wydziału Działalności Gospodarczej, możliwe jest wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem merytorycznym po numerem telefonu: 42-714-31-42.
W oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przypominamy, iż do dnia 31 stycznia 2022 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2021 i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2022 r. Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie skutkuje koniecznością dokonania opłaty dodatkowej,  bądź możliwością wygaśnięcia (utraty) zezwolenia.

Dodatkowe ważne informacje:

  • Opłatę za korzystanie z zezwoleń należy wnieść w ustawowym terminie, na konto bankowe prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Zgierzu nr konta: 04 8783 0004 0017 2303 2000 0107. W opisie wpłaty należy podać: nazwę przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, adres punktu sprzedaży, tytuł wpłaty".
  • W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie do 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń  w danym roku kalendarzowym.
  • W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub niedokonania opłaty w wyżej wymienionym terminie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od daty wydania decyzji o wygaśnięciu  zezwolenia.
  • Wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Urząd Miasta Zgierza
Wydział Działalności Gospodarczej
95-100 Zgierz
plac Jana Pawła II 16 p. 117