Sprawę prowadzi:
Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej
Angelika Dudkiewicz - tel: 42 714 32 25

Opis procedury:
Zgierska Karta Rodzinna wydawana jest rodzinom wielodzietnym, w tym rodzinom zastępczym zamieszkałym pod wspólnym adresem na terenie Gminy Miasto Zgierz, złożoną z rodziców (rodzica) lub opiekunów (opiekuna), rozliczających się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Zgierzu, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe i mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, lub 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje.

Miejsce składania i rozpatrywania wniosków:
Urząd Miasta Zgierza, Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej
ul. Popiełuszki 3a, Zgierz 95-100
telefon 427143 225
Wniosek w imieniu całej rodziny może złożyć pełnoletni jej członek.

Wnioskodawca w momencie składania wniosku winien okazać się następującymi dokumentami:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki;
4) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
5) w przypadku osób, które przebywają w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka     a osiągnęły pełnoletniość i kontynuują naukę – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.