Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Zgierz

https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?nts=51101520031

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) przewiduje daleko idące zmiany w dotychczasowym systemie tej opieki, wprowadzając wiele nowych możliwości i form sprawowania opieki nad małymi dziećmi.

Zgodnie z postanowieniami ustawy opieka ta może być sprawowana:

 • w żłobku;
 • w klubie dziecięcym;
 • przez dziennego opiekuna;
 • przez nianię.

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

 • gminy - żłobki i kluby dziecięce są wówczas tworzone i prowadzone w formie gminnych jednostek budżetowych;
 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

"Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Zgierz" prowadzi Prezydent Miasta Zgierza.

Prezydent Miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego emp@tia przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

Wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 350,00 zł,  która stanowi dochód własny Gminy Miasto Zgierz.

Wpłat z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych dokonywać można przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zgierza: 
Bank Spółdzielczy w Zgierzu
Nr konta:  04 8783 0004 0017 2303 2000 0107
tytułem: wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

lub kasie  pok. 14 - Urząd Miasta Zgierza,
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16.

Wymagane dokumenty do rejestracji żłobka

Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zawiera:
- w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu,
- numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano,
- decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych,
- odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1, lub opinię o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
- w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,
- w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL.

Inne dokumenty potrzebne przy rejestracji żłobka

Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru, podmiot załącza stosowne oświadczenie w celu potwierdzenia dokonanej opłaty za wpis do rejestru wraz z dowodem wpłaty.

W celu sprawdzenia zgodności danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych podmiot przedstawia do wglądu: odpis z odpowiedniego rejestru, dokument potwierdzający tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Prezydent Miasta Zgierza wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Zgierz" zawierające następujące dane:

 • nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
 • datę i numer wpisu do rejestru;
 • formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
 • nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
 • miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Prezydent Miasta Zgierza odmawia wpisu do "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Zgierz" w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy:
- podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
- w stosunku do przedsiębiorcy wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Wykreślenie z "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Zgierz" w drodze decyzji administracyjnej, następuje w  przypadku:
- złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
- nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
- przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
- wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
- uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Wykreślenie z rejestru jest zwolnione z opłaty.
Podmiot wpisany do  "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Zgierz"  jest zobowiązany do informowania Prezydenta Miasta Zgierza o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dołączonych do wniosku dokumentach w terminie 14 dni od zaistnienia zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego emp@tia.
Zmiany w rejestrze są zwolnione z opłaty.

Wykaz dziennych opiekunów prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Zgierz:
https://empatia.mpips.gov.pl/en/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow

Wykaz dziennych opiekunów prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Zgierz prowadzi Prezydent Miasta Zgierza. Prezydent dokonuje wpisu do wykazu na podstawie wniosku. Wniosek składany jest wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego empatia.

Wniosek zawiera:

 • w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
 • numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
 • w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL;
 • oświadczenie o weryfikacji spełniania przez dziennego opiekuna warunków, o których mowa w art. 39 ust. 1;
 • imię i nazwisko dziennego opiekuna;
 • miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
 • liczbę miejsc oraz liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
 • czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
 • wysokość opłat u dziennego opiekuna.

Ponadto, do wglądu :
odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności dziennego opiekuna.

Wpis do wykazu dziennych opiekunów zwolniony jest z opłat.

Wydziałem merytorycznym, realizującym ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 jest Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej Urzędu Miasta Zgierza, ul. Popiełuszki 3a, tel. 42 714 32 26 lub 42 714 32 25.