Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późń. zm.) Prezydent Miasta Zgierza do dnia 31 maja 2022 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Miasta Zgierza Raportu o stanie gminy.
Raport będzie obejmował podsumowanie działalności Prezydenta Miasta Zgierza w roku 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał RMZ i budżetu obywatelskiego.

Rada Miasta Zgierza będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi. Sesja ta planowana jest na dzień 30 czerwca 2022 r. i na sesji w tym dniu odbędzie się debata z udziałem mieszkańców.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Miasta Zgierza.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza składać należy do dnia 31 maja 2022 r. do godz. 17.00 (Urząd Miasta Zgierza pok. 109).