Prezydent Miasta Zgierza
i n f o r m u j e


Mieszkańców Gminy Miasto Zgierz
oraz Organizacje pozarządowe i społeczne działające na terenie miasta, iż

otwarte spotkanie konsultacyjne, którego przedmiotem
był projekt Gminnego Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 wraz z Prognozą oddziaływania
na środowisko, odbyło się dnia 15 maja 2014 roku
o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza,
Plac Jana Pawła II 16.


    Uwagi i wnioski złożone podczas spotkania wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Zgierza przedstawione zostały na stronie podmiotowej BIP www.umz.zgierz.pl
    Z powyższymi uwagami i wnioskami oraz projektem ww. dokumentu można zapoznać się również w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Zgierza Zgierz, Pl. Jana Pawła II 16 pokój 222 w godzinach pracy Urzędu.

____________
Niniejsze ogłoszenie jest publikowane zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/267/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych.