za rok 2023
 
26.10.2023
- dot. wprowadzenia do sprzedaży biletu grupowego upoważniającego do przejazdu komunikacją miejską na terenie Gminy Miasto Zgierz grupy zorganizowane
- dot. wprowadzenia jako jednego z działań promocyjnych naszego miasta, usytuowania w miejskich zrewitalizowanych, zabytkowych, w pobliżu obiektów kultury, oświaty, rekreacji i wypoczynku symbolu naszego miasta - jeża w postaci odlewu małej figurki 
- dot. wyrażenia negatywnego stanowiska dla zmian w stałej organizacji ruchu obowiązującej dla ulicy Ks. Piotra Skargi
 
03.10.2023
- dot. przeanalizowania możliwości wprowadzenia czasomierzy światła zielonego w sygnalizatorach na skrzyżowaniu ulic Długa i 1 Maja
 
31.08.2023
- dot. zabezpieczenie środków finansowych w przyszłorocznym budżecie Miasta Zgierza na modernizację chodnika, ulicy oraz miejsc parkingowych przy ul. Baczyńskiego na odcinku od bloku 27 do bloku 23
- dot. prośby o modernizację lub wymianę studzienki znajdującej się przy ulicy Proboszczewice (obręb skrzyżowania ulicy Proboszcewice z ulicą Ozorkowską)
 
14.07.2023
- dot. podjęcia działań w Ministerstwie Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad w temacie ochrony akustycznej nieruchomości zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej S-14 tj. ul. Staffa, Owsianej i Tuwima
 
29.06.2023
- dot. budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Tuwima/Witkacego/Polnej 
 
20.06.2023
 
- dot. naprawy nawierzchni ul. Tuwima w Zgierzu
 
- dot. interwencji do zarządcy DP nr 5157 E ul. Gałczyńskiego Starosty Zgierskiego w Zgierzu o naprawę powierzchniową ubytku w warstwie ścieralnej drogi przy jej skrzyżowaniu z ul. Tuwima

 
02.06.2023
- dot. zasypania otworów po słupach betonowych oraz prawidłowego zamocowania pierścienia studzienki kanalizacyjnej znajdujących się na terenie przyległym do Szkoły Podstawowej nr 12
 
25.05.2023
- dot. wyegzekwowania od wykonawcy przebudowy ul. Gałczyńskiego w Zgierzu zabezpieczenia drzew rosnących w pasie drogowym ww. ulicy na odcinku od ul. Łęczyckiej do ul. Parzęczewskiej
- dot. sprawy zlecenia odpowiednim służbom wyrównanie drogi gruntowej tzw. przedłużenia ul. Parzęczewskiej na odcinku od ul. Staffa do wiadunktu przez drogę S14
 
27.04.2023
- dot. stworzenia skweru i miejsca odpoczynku dla mieszkańców pobliskich bloków oraz spacerowiczów na terenie pomiędzy parkingiem przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 12 od strony ul. Staffa a nowo wybudowanym budynkiem MPGM spółka z o.o.
 
17.04.2023
- dot. rozpoczęcia prac związanych z naprawą uszkodzeń i ubytków w jezdniach metodą "na ciepło" - ulice Staffa, Tuwima, Parzęczewska, Witkacego (dodatkowa odpowiedź Starosta Powiatu Zgierskiego)
 
30.03.2023
- dot. budowy parkingu przy ul. Hożej na terenie działek gruntu nr 239/7, 239/2 i 241
- dot. odprowadzenia wody deszczowej ze skrzyżowania ulic Gałczyńskiego, Tuwima i Hożej (dodatkowa odpowiedź Starosty Powiatu Zgierskiego)
- dot. wyrównania terenu przed blokiem 28 od strony ul. Tuwima
- dot. zamontowania lustra na ul. Hożej na wprost wyjazdu z ul. Zbożowej w Zgierzu
 
23.02.2023
- dot. przedstawienia harmonogramów na prace porządkowe związane z oczyszczaniem ulic i chodników po zimie , naprawą dziur i ubytków oraz równaniem dróg gruntowych z podziałem na dzielnice
- dot. wyznaczenia w 2023 roku Szkoły Podstawowej nr 12 w Zgierzu im. Armii Krajowej do realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i domu"
 
31.01.2023
- dot. uprzątnięcia terenu przyległego do myjni samochodowej, parkingu oraz siłowni przy ul. Parzęczewskiej przy Szpitalu Wojewódzkim w Zgierzu
 
16.01.2023
- dot. w sprawie ubytków w nawierzchni asfaltowej przy ul. Cezaka oraz ul. Staffa
 
********************
za rok 2022
 
22.12.2022
- dot. uruchomienia lodowiska dla mieszkańców Zgierza w okresie ferii zimowych
- dot. weryfikacji zamontowania studzienek kanalizacyjnych w ulicy Staffa
- dot. doposażenia siłowni zewnętrznych o elementy przystosowane dla osób niepełnosprawnych lub z trudnościami w poruszaniu się
 
24.11.2022
- dot. podjęcia rozmów z inwestującymi gestorami prowadzącymi roboty na terenie m. Zgierza nt. rodzaju inwestycji jakie będą realizowane w danym roku kalendarzowym
- dot. oświetlenia dojścia do dworca Zgierz Północ od strony ul. Parzęczewskiej
 
27.10.2022
- dot.  naprawy dziury w jezdni, która powstała w obrębie skrzyżowania ul. Tuwima z ul. Witkacego
- dot. rozważenia możliwości zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na przyszły rok, potrzebnych do realizacji przez nauczycieli dodatkowych godzin prowadzonych w zgierskich szkołach skierowanych do uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce
- dot. ograniczenia miejsc postaju taksówek w obrębie Placu Kilińskiego do 5 stanowisk
 
29.09.2022
- dot. podjęcia z Marszałkiem Województwa Łódzkiego rozmów na temat zabezpieczenia dalszego funkcjonowania Przychodni Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego na terenie miasta Zgierza (dodatkowa odpowiedź)
- dot. umiejscowienia na terenie osiedla 650-lecia stacji naprawy rowerów pod zadaszeniem w formie wiaty park & ride 
 
30.09.2022
- dot. nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Zachodniej 25
 
15.09.2022
- dot. płatnego parkowania pod sklepem Delikatesy Centrum
- dot. oczyszczenia z piachu ulicy Gałczyńskiego i ulicy Parzęczewskiej oraz skrzyżowania tych ulic (dodatkowa odpowiedź)
 
01.07.2022
- dot. wykonania ciągu pieszego wzdłuż ulicy Malinka na odcinku od ul. Piątkowskiej do basenów
 
26.05.2022
- dot. zjazdu z obiektu mostowego nad drogą ekspresową S14 włączającego się w ul. Jedlicką
- dot. modernizacji sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w rejonie ul. Staffa i ul. Witkacego
- dot. parametrów technicznych kamer zewnętrznych zamontowanych na budynku Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej, sprawdzenie możliwości podłączenia ich do Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Zgierza
- dot. renowacji oraz przeniesienia w inne miejsce rzeźby „Zapaśników"
 
 
29.04.2022
- dot. urządzenia parkingu zlokalizowanego przy zbiegu ul. ks. Suchowolca i ul. Gałczyńskiego
- dot. zatrudnienia drugiego lekarza pediatrii w Przychodni Rejonowej nr 4 przy ul. Staffa 10 w Zgierzu, Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu
- dot. wprowadzenia podziału na grupę dziewcząt i chłopców podczas zajęć wychowania fizycznego w oddziałach klas 8 zgierskich szkół podstawowych
 
06.04.2022
- dot. wytypowania terenu sąsiadującego ze Szkołą Podstawową nr 12 do realizacji przyszkolnego miasteczka ruchu drogowego
 
25.03.2022
- dot. miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej Nr 8
- dot. prowadzenia prac porządkowych
- dot. montażu monitoringu wizyjnego
 
14.03.2022
- dot. nieodpłatnego przekazania sprawnych urządzeń zabawowych Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla Szkoły Podstawowej nr 12
- dot. nieodpłatnego przekazania sprawnych urządzeń zabawowych Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla Szkoły Podstawowej nr 12 (dod. odpowiedź)
 
28.02.2022
- dot. naprawy zapadniętych płytek chodnikowych przy studzience technicznej zlokalizowanej w chodniku przy skrzyżowaniu ulicy A. Krajowej i Długiej
- dot. naprawy zapadniętych płytek chodnikowych przy studzience technicznej zlokalizowanej w chodniku przy skrzyżowaniu ulicy A. Krajowej i Długiej (dodatkowa odpowiedź)
- dot. napraw ubytków w nawierzchni asfaltowych na ulicach : Parzęczewska, Staffa, Kamienna
- dot. napraw ubytków w nawierzchni asfaltowych na ulicach : Parzęczewska, Staffa, Kamienna (odpowiedź dodatkowa)
- dot. zwolnienia z opłat za przejazdy komunikacja miejską na terenie miasta Zgierza uchodźców z Ukrainy szukających schronienia na terenie naszego miasta
 
27.01.2022
- dot. naprawy ubytków w jezdniach asfaltowych
- dot. naprawy ubytków powstałych w ul. Aleksandrowskiej w obrębie skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego
- dot. naprawy ubytków powstałych w ul. Gałczyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parzęczewską do drogi krajowej nr 71 oraz w ul. Parzęczewskiej od skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego do ul. Piotra Skargi
- dot. budowy boiska do siatkówki plażowej przy Szkole Podstawowej nr 12
 
**************
za rok 2021
 
30.12.2021
- dot. naprawy deformacji nawierzchni ul. Długiej w Zgierzu
- dot. modernizacji chodnika i montażu barier ochronnych na ul. Parzęczewskiej oraz montażu poduszek berlińskich na ul Gałczyńskiego w Zgierzu
- dot. podjęcie działań mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych na rozbudowę basenu MOSiR Zgierz
 
25.11.2021
- dot. zainstalowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Parzęczewska i ul. Kowalczyka
- dot. wygospodarowania środków finansowych w budżecie miasta na wykonanie kolejnego etapu modernizacji ciągu pieszo - rowerowego biegnącego wzdłuż ulicy Staffa
- dot. utworzenia zniczodzielni na terenie cmentarza komunalnego w Zgierzu
- dot. lamp oświetleniowych usytuowanych wzdłuż ulic na terenie miasta
- dot. organizacji tras zjazdowych z przeszkodami dla rowerzystów MTB na obszarze "Malinki"
 
23.09.2021
- dot. podjęcia rozmów z PKP S.A. w sprawie przyspieszenia wykonania prac na przejeździe kolejowym przy ulicy Grotnickiej i Jedlickiej
- dot. usunięcia obumarłych drzew rosnących w pasach drogowych ulic Staffa, Tuwima i Parzęczewskiej
- dot. powstania sklepu wielkopowierzchniowego na terenie osiedla 650-lecia
- dot. możliwości wprowadzenia nowej migawki na przejazdy komunikacją miejską w Zgierzu pod nazwą „Migawka 365"
 
25.06.2021
- dot. budowy chodnika przy SP12
- dot. budowy chodnika przy SP12 (dodatkowa odpowiedź)
- dot. wyznaczenie działki miejskiej na osiedlu 650-lecia w obrębie przeznaczonej docelowo do powstania sklepu wielkopowierzchniowego
- dot. osób wyróżnionych tytułami honorowymi Miasta Zgierza
 
27.05.2021
- dot. przycięcia koron drzew rosnących przy przejściach dla pieszych lub wjazdach w uliczki osiedlowe w pasach drogowych ulic Tuwima, Staffa i Parzęczewskiej
- dot. zagospodarowania terenu działki gruntu nr 456/97, położonej w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 34-46
- dot. możliwości wybudowania pomostów dla wędkarzy na stawie w Parku Miejskim
 
29.04.2021
- dot. zabezpieczenie środków finansowych na remont głównych schodów prowadzących na boisko Szkoły Podstawowej nr 12 w Zgierzu
- dot. przeglądu drzewostanu w Parku Miejskim z uwzględnieniem korekcji konarów drzew w szczególności wzdłuż ulicy Barlickiego
 
20.04.2021
- dot. naprawy zapadliska nawierzchni ul. Zawadzkiej przy ulicy Parzęczewskiej
 
16.04.2021
- dot. zmiany przebiegu trasy linii komunikacyjnej nr 1
 
01.04.2021
- dot. kompleksowej renowacji pomnika „Zapaśników"
- dot. weryfikacji drzew rosnących wzdłuż nasypu przed przejazdem kolejowym przy ul. Grotnickiej oraz przechylonych słupków betonowych zabezpieczających krawędź nasypu
- dot. uzyskania pełnej informacji na temat ostatecznych planów technicznych przebiegu drogi S-14
- dot. uprzątnięcia przewróconej reklamy z terenu zielonego znajdującego się przy ul. Staffa 9 (na wprost bloku 73 działka nr 50/1)
- dot. inwestycji na działkach o nr 203/25, 203/26, 54/14 zlokalizowanych przy ul. Tuwima
 
30.03.2021
- dot. łączenia klas w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz -  odpowiedź na zapytanie
 
25.02.2021
- dot. możliwości likwidacji 3 przejść w obrębie Placu Jana Kilińskiego
- dot. możliwości likwidacji 3 przejść w obrębie Placu Jana Kilińskiego (dodatkowa odpowiedź)
- dot. prac porządkowych na drogach i chodnikach administrowanych przez Gminę Miasto Zgierz
- dot. weryfikacji stanu drzew rosnących w lesie Krogulec, wzdłuż przebiegającego przez ten kompleks pasa drogowego ul. Grotnickiej
- dot. lodówek społecznych, szaf na ubrania dla osób bezdomnych, miejsc z książkami
 
28.01.2021
- dot. modernizacji chodnika przy ulicy Parzęczewskiej
- dot. zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Zgierza na przebudowę ulicy Obrońców Warszawy
 
21.01.2021
- dot. środków na zakup komputerów i przekazanie ich zgierskim szkołom
 
************
za rok 2020
 
29.12.2020
- dot. budowy skateparku na terenie Osiedla 650 - lecia
- dot. przystąpienia do programu przeciwdziałania otyłości
 
26.11.2020
- dot. przekraczania prędkości przez kierowców na ulicach Parzęczewskiej i Staffa oraz możliwości powstania na ul. Staffa bezpiecznego przejścia dloa pieszych i umiejscowienia
fotoradaru

- dot. spotykania się oraz wulgarnego zachowania grup młodych osób na terenie parku miejskiego w okolicy nowo powstałego skateparku

03.11.2020
- dot. naprawy wgłębienia w nawierzchni przy ul. Parzęczewskiej
- dot. naprawy wgłębienia w nawierzchni ul. Gałczyńskiego na odcinku pomiędzy ul. Bazylijską

 
29.10.2020
- dot. naprawy wgłębienia w nawierzchni przy ul. Tuwima
- dot. posadowienia biletomatu w obrębie pętli autobusowej przy ulicy Parzęczewskiej
 
24.09.2020
- dot. możliwości umieszczenia przy przejściach dla pieszych usytuowanych w pobliżu zgierskich szkół napisu „Odłóż telefon i żyj"
- dot. przycięcia koron drzew rosnących przy przejściach dla pieszych w pasach drogowych ulic Tuwima, Staffa i Parzęczewskiej
- dot. zabezpieczenia środków na remont schodów prowadzących na boisko szkoły Podstawowej nr 12 w Zgierzu
 
27.08.2020
- dot. „zabezpieczenia środków finansowych na zakup i montaż od strony południowej furtki w ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr 12 w Zgierz oraz chodnika łączącego część zachodnią i południową szkoły"
- dot. zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Obrońców Pokoju i ul. Dubois poprzez utworzenie
zbiornika wodnego
- dot. dokonania przeglądu stanu ciągów pieszych oraz poboczy w pasach drogowych ulic Parzęczewskiej, Staffa i Tuwima
- dot. instalowania poidełek w przestrzeni miejskiej
- dot. przeglądu stanu technicznego małej architektury na terenie Parku Miejskiego oraz na terenie przy Przychodni Rejonowej Nr 3 w Zgierzu, zarówno od strony ul. Łęczyckiej jak i ul. Piątkowskiej
- dot. jednostek oświatowych
 
07.07.2020
- dot. dewastowania płyty boiska do koszykówki powstałego z Budżetu Obywatelskiego Miasta Zgierza
 
25.06.2020
- dot. postawienia znaków A-18 ostrzegających przed możliwością wejścia na jezdnię jeży ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Staffa, ulicy Tuwim oraz ulicy Parzęczewskiej
- dot. stanu technicznego murów budynku zlokalizowanego na skrzyżowaniu ul. Długa i Narutowicza
- dot. powstania na terenie Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki alei będącej wyrazem wdzięczności dla osób i instytucji, którym przyznano tytuł „Zasłużony dla Miasta Zgierza" oraz „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza"
- dot. nienormatywnych opadów atmosferycznych
 
 
03.06.2020
- dot. usytuowania lub wygospodarowania miejsca na terenach galerii handlowych oraz sklepów wielkopowierzchniowych, ogólnodostępnego wc dla klientów i mieszkańców
 
28.05.2020
- dot. naprawy nierówności i zadoleń w ciągu pieszo - rowerowym położonym przy ul. Parzęczewskiej- dot. lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy placu Jana Pawła II 19 w Zgierzu- dot. przeglądu stanu technicznego tzw. „witaczy" i ich naprawy bądź demontażu
- dot. stworzenia w przestrzeni publicznej ścieżek sensorycznych
 
18.05.2020
- dot. testów wykrywających COVID 19
 
30.04.2020
- dot. udzielenia informacji, czy w związku ze zwolnieniem przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na okoliczność pandemii COVID-19
- dot. uzupełnienia ubytków w nawierzchni jezdni ulic: Staffa, Tuwima, Parzęczewskiej
 
21.04.2020
- dot. sytuacji związanej ze stanem epidemii spowodowanej przez chorobę zakaźną COVID-19 na terenie miasta Zgierza
- dot. umożliwienia najemcom zamontowania w swoich mieszkaniach wodomierzy, w związku ze zmianą metody ustalania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi


09.04.2020
- dot. przygotowania zgierskich szkół na różne możliwości przeprowadzenia egzaminów klas ósmych oraz egzaminu maturalnego (sposób tradycyjny i zdalny)
- dot. modernizacji ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leopolda Staffa

27.02.2020
- dot. rozpoczęcia prac związanych z pozimowym utrzymaniem pasów drogowych dróg publicznych pozostających we władaniu UMZ
- dot. zainstalowania czasowego zegara sygnalizacji świetlnej światła zielonego na skrzyżowaniu ulic Długiej i 1 Maja
- dot. weryfikacji sprawności działania wind dla osób niepełnosprawnych zamontowanych w instytucjach publicznych na terenie miasta Zgierza

26.02.2020
- dot. zabezpieczenia środków finansowych i wpisanie do budżetu Miasta Zgierza inwestycji pod nazwą „Budowa miasteczka ruchu drogowego"

10.02.2020
- dot. wyrównania drogi dojazdowej do ul. Grotnickiej i ul. Jedlickiej

30.01.2020
- dot. „wygenerowania z budżetu miasta środków finansowych na przeprowadzenie remontu miejsc parkingowych przed Miejskim Przedszkolem nr 2
- dot. dokonania zmian w regulaminie lodowiska MOSiR i zniesienie opłat za wypożyczenie kasków,
- dot. przebiegu i budowy drogi S14
- dot. montażu czasowego zegara sygnalizacji świetlnej światła zielonego na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej z ulicą Długą oraz na skrzyżowaniu ulicy Parzęczewskiej z ulicą Gałczyńskiego- dot. połączenia nawierzchnią urządzoną ul. Jedlickiej w Zgierzu z ul. Długą w Jedliczu A 

20.01.2020
- dot. wydobywania się pary ze studzienek kanalizacji deszczowej przy ulicy Tuwima

17.01.2020
- dot. uporządkowania terenu po przeprowadzonej w dniach 11-12 stycznia br. w ramach XXVIII Finału Orkiestry Świątecznej Pomocy „MotoOrkiestry"

09.01.2020
- dot. zamontowania progów zwalniających w jezdni ulicy Witosa

***********************
za rok 2019


25.11.2019
 
- dot.przeniesienia w inną lokalizację cyklicznej imprezy sportowej „Drift Competition"16.09.2019

 
25.07.2019 r.
- dot. naprawy miejsc parkingowych przy Miejskim Przedszkolu na 2
- dot. remontu skrzyżowania Parzęczewska - Gałczyńskiego
 
 
13.06.2019 r.
- dot. zamontowanie poprzecznych czerwonych pasów akustyczno - wibracyjnych na ul. Staffa, Parzęczewskiej i Tuwima
 
25.04.2019 r.
- dot. wypłaty środków pieniężnych dla strajkujących nauczycieli
- dot. malowania linii poziomych na ul. Parzęczewskiej
- dot. zakończenia prac remontowych na skrzyżowaniu ulic Parzęczewskiej i Gałczyńskiego
 
 
07.02.2019 r.
- dot. zamontowania poprzecznych czerwonych pasów akustycznych (wibracyjnych) lub "azylu dla pieszych" przy przejściu dla pieszych na ul. Staffa
 
05.02.2019 r.
- dot. interwencji w sprawie wadliwego funkcjonowania oświetlenia na ul. Parzęczewskiej
 
07.01.2019 r.
- dot. przeanalizowanie możliwości realizacji w 2019 roku działania kulturalno - rozrywkowego o umownej nazwie „Kabareton - Zgierska Malinka"
- dot. prośby o podjecie działań w zakresie wyznaczenia w historycznej części miasta miejsca, które przybliżałoby naszym mieszkańcom oraz turystom osoby, instytucje, którym nadano tytuł „Zasłużony dla Miasta Zgierza" oraz „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza"
 
08.01.2019 r.
- dot. utworzenia zatoki autobusowej przy przystanku linii 6, 8, 61 Gałczyńskiego / Parzęczewska.
- dot. naprawy nakładki bitumicznej i chodnika na ul. Gałczyńskiego na odcinku od ul. Parzęczewskiej do ul. Aleksandrowskiej oraz ul. Piotra Skargi na całym odcinku drogi

****************************
za rok 2018

10.12.2018 r.
- dot. nieodpłatnego przekazania komputerów stacjonarnych należących do Urzędu wymienianych w ramach projektu informatycznego
- dot. zamontowania furtki oraz wykonanie chodnika na terenie SP12 od bloku 102 do boiska szkolnego
- dot. wykonania chodnika przy Szkole Podstawowej nr 12
- dot. lepszego oznaczenia przejścia dla pieszych na przeciw bloków 92 i 93
- dot. zmiany trasy linii nr 9 i poprowadzenie jej ul. Staffa
- dot. uruchomienia niedzielnego połączenia autobusowego na trasie ul. Łonowa — krańcówka Staffa/Parzęczewska