Konstytucja RP gwarantuje każdemu prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji.

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Przedmiot skargi i wniosku
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Sposób złożenia
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej na adres e-urzad@umz.zgierz.pl , za pomocą platformy ePUAP na adres: /4ebn4d0m4f/skrytka, a także ustnie do protokołu.
Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Przyjmowanie w sprawie skarg i wniosków
Prezydent Miasta Zgierza, Zastępcy Prezydenta i Sekretarz Miasta przyjmują w każdy wtorek.
Wyznaczaniem terminu spotkań zajmuje się Biuro Obsługi Klienta, mieszczące się na parterze Urzędu, tel. 42 714 31 49.
Naczelnicy Wydziałów oraz pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych przyjmują codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Koordynowanie i nadzór
Nadzór i koordynację nad rozpatrywaniem skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta Zgierza prowadzi Sekretarz Miasta Zgierza.
Wydział Kancelaria Urzędu Miasta Zgierza zajmuje się przyjmowaniem skarg i  wniosków oraz koordynowaniem ich rozpatrywania.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052)  
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skargi wniosków (Dz.U. z 2002 r., nr 5, poz. 46)
- zarządzenie Nr 484/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 3 listopada 2020 r. roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza zmienione przez zarządzenia: Nr 182/VIII/2021  z dnia 28 maja 2021 r., Nr 337/VIII/2021 z dnia 29 września 2021 r. oraz Nr 446/VIII/2021 z dnia 26.11.2021 r.