Pismo przewodnie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Zgierza z wykonania budżetu za 2022 rok.

Uchwała Nr I/81/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Zgierza z wykonania budżetu za 2022 rok.

Sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Zgierz za 2022 rok:

Tabela 1  Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Tabela 2  Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Tabela 3  Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Tabela 4  Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Tabela 5  Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza  oraz stopnia realizacji przedsięwzięć za 2022 rok

Opinia RIO dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Zgierza za I półrocze 2022 roku

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

Uchwalenie Budżetu

Uchwała nr XLIII/555/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2022

Uchwała nr XLIII/554/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

 

Projekt Budżetu na rok 2022

Projekt budżetu miasta Zgierza na rok 2022   z dnia 15.11.2021 r. zgłoszony przez Prezydenta Miasta Zgierza

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2022-2034  z dnia 15.11.2020 r. zgłoszony przez Prezydenta Miasta Zgierza

Autopoprawka z dnia 2 grudnia 2021 r.  do projektu budżetu miasta Zgierza na rok 2022

Autopoprawka z dnia 2 grudnia 2021 r.  do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata 2022-2034 (przedłożonego 15.11.2021 r).

Opinia RIO  dot. projektu uchwały budżetowej Miasta Zgierza na 2022 rok

Opinia RIO  dot. projektu WPF na 2022 rok

Opinia RIO w Łodzi ws. prawidłowości planowanej kwoty długu