Uchwała RIO w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Zgierza za I półrocze 2021 roku.

Informacja za I półrocze 2021 r.

Uchwalenie Budżetu

Uchwała nr XXXI/385/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2021

Uchwała nr XXXI/384/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

Projekt Budżetu na rok 2021

Opinia RIO  dot. planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2021.

Projekt budżetu miasta Zgierza na rok 2021  z dnia 16.11.2020 r. zgłoszony przez Prezydenta Miasta Zgierza.

Opinia RIO dot. projektu uchwały budżetowej Miasta Zgierza na 2021 rok.

Autopoprawka z dnia 10 grudnia 2020 r. do projektu budżetu miasta Zgierza na rok 2021

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034  z dnia 16.11.2020 r. zgłoszony przez Prezydenta Miasta Zgierza
Opinia RIO  dot. projektu WPF na 2021 rok

Wskazówki do Budżetu:

Zarządzenie nr 214/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Miasto Zgierz na 2021 rok.