Uchwała RIO w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Zgierza.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Zgierza za I półrocze 2020r.

Informacja z wykonania budżetu miasta Zgierza oraz wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.

Informacje dodatkowe  do sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za rok 2020.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza oraz wieloletniej prognozy finansowej i przebieg realizacji przedsięwzięć za 2020 rok.

Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2020 rok.

 
PLAN FINANSOWY:
Zarządzenie nr 3/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020
 
Zarządzenie nr 2/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków zadań własnych na rok 2020

UCHWALENIE BUDŻETU

Uchwała Nr XV/200/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034

Uchwała Nr XV/201//2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2020 r.

 
PROJEKT BUDŻETU:

Projekt budżetu miasta Zgierza na rok 2020 z dnia 15.11.2019 r. zgłoszony przez Prezydenta Miasta Zgierza

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 z dnia 15.11.2019 r. zgłoszony przez Prezydenta Miasta Zgierza

Uchwała Nr I /148/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Miasta Zgierza na 2020 rok

Uchwała Nr I/147/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Zgierza

 
WSKAZÓWKI DO BUDŻETU:

Zarządzenie nr 349/VIII/2019 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 9 września 2019 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2020

Zarządzenie nr 350/VIII/2018 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Miasto Zgierz na 2020 rok

Załącznik do zarządzenia nr 350/VIII/2018 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 9 września 2019 r. (załączniki w formacie .xls)