obrazek

e-mail: pstaniszewski@umz.zgierz.pl

Dane wyborcze:
Wybrany: 04.11.2018 r. 
Złożenie ślubowania: 21.11.2018 r.
Zgłoszony przez: KW Stowarzyszenie Przemysława Staniszewskiego
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 44543
Liczba uzyskanych ważnych głosów: 13871 - II tura wyborów
W wyborach (II tura) wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 19993 wyborców, co stanowi 44,88% uprawnionych do głosowania.

Prezydent jest kierownikiem Urzędu będący jednocześnie:
1) Organem wykonawczym Miasta;
2) Organem w postępowaniach administracyjnych;
3) Organem podatkowym Miasta.

Do zakresu zadań Prezydenta należy w szczególności:

1) nadzór spraw z zakresu:
 • zadań Pierwszego Zastępcy, Drugiego Zastępcy, Sekretarza oraz prowadzonych przez Skarbnika;
 • organizacji i funkcjonowania Urzędu;
 • polityki kadrowej;
 • polityki finansowej miasta;
 • kontroli zarządczej wynikającej z przepisów prawa;
 • kontroli komórek organizacyjnych urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych, w tym kontroli finansowej;
 • obronności, bezpieczeństwa, porządku publicznego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej;
 • Urzędu Stanu Cywilnego;
 • infrastruktury technicznej, wodociągów i kanalizacji;
 • dróg publicznych;
 • inwestycji miejskich i rozwoju Miasta;
 • pozyskiwania środków z funduszy krajowych i zagranicznych;
 • nadzoru właścicielskiego w Spółkach z udziałem Miasta;
 • obsługi przedsiębiorców w ramach Zgierskiego Centrum Obsługi Przedsiębiorców;
 • polityki senioralnej w ramach Zgierskiego Centrum Seniora;
 • związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej;
 • prowadzonych przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
2) nadzór nad zadaniami realizowanymi przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Zgierzu:
 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Wydział Inwestycji i Rozwoju,
 • Wydział Promocji i Kultury
 • Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców
 • Biuro Prawno - Administracyjne,
 • Biuro Audytu i Kontroli,
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
 • Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • Pełnomocnik ds. mediów i komunikacji społecznej,
 • Pełnomocnik ds. wizerunku miasta,
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Pełnomocnik ds. Młodzieży.

Prezydent sprawuje bezpośrednio nadzór i kontrole nad kierownikami jednostek budżetowych miasta:
1) Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
2) Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury
3) Dyrektorem Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
4) Dyrektorem Zespołu Miejskich Przychodni Rejonowych
5) Dyrektorem Muzeum Miasta Zgierza
6) Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
7) Kierownikiem Miejskich Usług Komunikacyjnych
8) Komendantem Straży Miejskiej

Prezydent może upoważnić Pierwszego Zastępcę, Drugiego Zastępcę, Sekretarza bądź innego pracownika Urzędu do sprawowania kontroli i nadzoru nad kierownikami jednostek budżetowych.