Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy ul. Gdańska 163 a. tel. (52) 52-57-828. (52) 52-57-967. działając na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U.2021.303 j.l.) oraz art. 38 ust. 1 i 2 w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1190 j.t.)

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony części nieruchomości położonej w województwie łódzkim, powiat zgierski, gmina Zgierz - Miasto, przy ul. 1 Maja 30a w Zgierzu, stanowiącej własność Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Agencję Mienia Wojskowego - Oddział Regionalny w Bydgoszczy.