Data złożenia petycji: 30.04.2021 r.
 
Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiot, w interesie którego petycja jest składana: Petycja nie zawiera zgody na ujawnienie na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgierza danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Odpowiedź na petycję: 25.05.2021 r.

 Ze skanu petycji wyłączono jawność części dokumentu w zakresie danych osobowych (ochrona prywatności) oraz dóbr osobistych - na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji  publicznej (Dz. U.  z  2019  r.  poz. 1429, z 2020   r. poz. 695) oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014 r., poz. 1195);
jawność wyłączyła: Aleksandra Wiaderkiewicz - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego