Termin kontroli:
12.12.2019

Jednostka kontrolująca:
Archiwum Państwowe w Łodzi

Dokumentacja:
Protokół kontroli
Wystąpienie pokontrolne

Wyłączenie jawności w zakresie naruszenia dóbr osobistych na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
jawność wyłączyła: Aleksandra Wiaderkiewicz - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.