Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera krajowego w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałanie IX.2.2 - Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT Gmina Miasto Zgierz reprezentowana przez Przemysława Staniszewskiego - Prezydenta Miasta Zgierza

• jako beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) Działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - w odpowiedzi na konkurs nr RPLD. 09.02.02-1P. 01-10-001/20 na projekty ukierunkowane na realizację usług społecznych i zdrowotnych w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania IX. 2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania IX2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT,

• w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2018 poz.1431, Dz U. z 2019 poz. 730) w dniu 14 września 2020 r. ogłasza otwarty nabór partnera/ów krajowego/ych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WŁ 2014-2020 Działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

w dniu 14 września 2020 r. ogłasza otwarty nabór partnera/ów krajowego/ych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WŁ 2014-2020 Działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.