Posiedzenia Komisji Rady Miasta Zgierza na stronie zgierz.esesja.pl

Komisja Rewizyjna
18 września 2023 r. godz. 16.15, w sali 110
1. Informacja nt. rozpoczętych inwestycji i ich przebiegu w 2023 r. oraz stanu przygotowania zamówień publicznych na zadania inwestycyjne w roku 2024.
2. Analiza działalności MPGK Sp. z o.o.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
18 września 2023 r. godz. 16.30, w sali 114
1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za I półrocze 2023 r.
2. Informacja nt. "Akcji Lato" na terenie miasta w roku 2023.
3. Informacja nt. naboru na rok szkolny 2023/2024 w szkołach i przedszkolach podległych Gminie Miasto Zgierz.
4. Informacja nt. przeprowadzonych konkursów na kandydatów na dyrektorów zgierskich placówek oświatowych.
5. Informacja dotycząca przygotowania zgierskich placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2023/2024 (remonty, koszty remontów, finansowanie, doposażenie szkół).

Komisja Spraw Obywatelskich
19 września 2023 r. godz. 15.30, w sali 110
1. Analiza dostępności budynków publicznych, usług publicznych i infrastruktury dla osób z niepełnosprawnością w tym szczególnie ruchową, osób niesłyszących i niewidomych.
2. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze do szkoły i w szkole. Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży zgierskich szkół podstawowych i SLO.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
19 września 2023 r. godz. 16.15, w sali 110
1. Rozpatrzenie petycji skierowanej do Rady Miasta Zgierza w sprawie zmiany zakresu finansowania i prac przy budowie utwardzenia drogi ul. Żytniej na odcinku od ul. Gałczyńskiego do ul. Polnej.
2. Rozpatrzenie 28 petycji skierowanych do Rady Miasta Zgierza w sprawie budowy drogi asfaltowej na ul. Pomorskiej w Zgierzu.

Komisja Inicjatyw Gospodarczych
20 września 2023 r. godz. 16.15, w sali 110
1. Realizacja projektu „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach”.

Komisja Statutowo - Prawna
25 września 2023 r. godz. 15.30, w sali 110
1. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych na kolejną sesję Rady Miasta Zgierza.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
25 września 2023 r. godz. 16.30, w sali 114
1. Omówienie planu inwestycji w infrastrukturze dla pieszych na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Komisja Budżetu i Finansów
26 września 2023 r. godz. 16.15, w sali 114
1. Zaopiniowanie projektów uchwał i zarządzeń dekretowanych do Komisji.

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
27 września 2023 r. godz. 16.15, w sali 110
1. Informacja o sytuacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej Curie w Zgierzu.