Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych , o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895) zbiera RS II Sp z o.o.

Odpady przyjmowane są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Barlickiego 3a w Zgierzu.