Sprawę prowadzi:

Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

pok. 010 (parter) - tel. 42 714 31 61 (reklamacje)
pok. 011 (parter) - tel. 42 714 31 67
pok. 012 (parter) - tel. 42 714 32 33

Sposób załatwienia sprawy:

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć:

  • w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  • w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XVII/239/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2020.1508) oraz uchwała nr XXXI/382/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/239/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2021.420).

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć w jeden z niżej podanych sposobów:

1)  bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16;

2)  przesłać na adres: Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz;

3)  przesłać do Urzędu Miasta Zgierza w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP na adres www.epuap.gov.pl lub Platformy usług zgierz.eboi.pl, jako załącznik w pliku w formatach: PDF, JPG lub XML.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadmi komunalnymi:

  • 36,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
  • 12,73 zł za 1 m3 zużytej wody w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi wyposażonymi w wodomierze, na których zamieszkują mieszkańcy w tym, w których część lokali stanowią lokale mieszkalne, a część stanowią lokale użytkowe

Podstawę ustalenia opłaty stanowi ilość zużytej wody według wskazań wodomierza głównego za poprzednie 3 miesiące podzielona przez 3, przy czym ustalona w ten sposób ilość wody:
-  za miesiące: październik, listopad, grudzień służy ustaleniu opłaty dla miesięcy: styczeń, luty, marzec,
-  za miesiące: styczeń, luty, marzec służy ustaleniu opłaty dla miesięcy: kwiecień, maj, czerwiec,
-  za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec służy ustaleniu opłaty dla miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień,
-  za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień służy ustaleniu opłaty dla miesięcy: październik, listopad, grudzień.”,

  • 1,45 zł miesięcznie za 1 m2  powierzchni użytkowej lokalu w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym niepodłączonej do sieci wodociągowej lub niewyposażonej w wodomierz, na których zamieszkują mieszkańcy oraz w których część lokali stanowią lokale mieszkalne, a część stanowią lokale użytkowe oraz  w przypadku nieruchomości zabudowanej mieszkalnym budynkiem wielolokalowym nowo wybudowanym lub nowo zamieszkałym  (do czasu  uzyskania danych o  ilości  zużytej  wody)

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, organ wydając decyzję o wysokości  opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  stosuje stawki opłaty podwyższonej  stanowiące dwukrotność ww.  stawek.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi  1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Płatność za gospodarowanie odpadami należna jest do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za miesiąc kwiecień płacimy do 10 maja).

Każdy, kto złożył deklarację otrzymał INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO do wpłat należności za gospodarowanie odpadami.

Wpłaty gotówkowe można realizować w kasie Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16, pok. 18 - parter) - OBECNIE KASA NIECZYNNA.