siedziba: 95-100 Zgierz, ul. Mielczarskiego 14
tel. 42 716 22 68 - Sekretariat
      42 716 25 51 - Czynsze
      
                  95-100 Zgierz, ul. 3 Maja 20
      42 716 30 22 - Sekretariat
      42 716 37 04 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Administracja
      42 716 37 99 - Zakład Budowlano-Remontowy

e-mail: biuro@mpgm.pl
adres www: www.mpgm.pl

NIP:732-000-06-37

Zarząd:

Prezes Zarządu - Marzena Chudobińska
Członek Zarządu - Grażyna Owczarczyk

Rada Nadzorcza:

Członek Rady Nadzorczej - Katarzyna Vogel (przedstawicielka Gminy Miasto Zgierz)
Członek Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Karolina Siermińska (przedstawicielka Gminy Miasto Zgierz)
Członek Rady Nadzorczej - Monika Kilar - Błaszczyk (przedstawicielka Gminy Miasto Zgierz)

Udział Gminy Miasto Zgierz: 100%

Informacje:

Spółka oferuje pełną obsługę zarządzania i administrowania wszelkiego typu nieruchomościami, takimi jak:

  • gruntowe,

  • zabudowane budynkami mieszkalnymi,

  • zabudowane budynkami użyteczności publicznej,

  • zabudowane budynkami przemysłowymi, itd.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu powołane zostało na mocy Uchwały Nr XV/124 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 listopada 1991r. Akt notarialny Spółki spisany został w dniu 17.12.1991r., a postanowieniem Sądu Rejonowego z dn. 27.03.1992r. Spółka została wpisana do rejestru handlowego - księga rejestrowa B 3914. Aktualny wpis Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym ? Rejestr Przedsiębiorców nr 99467, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi.
M.P.G.M.  spółka z o.o. nabyła osobowość prawną z dniem wpisania do rejestru handlowego, a działalność na własny rachunek rozpoczęła z dniem 1 czerwca 1992r. Siedzibą Spółki jest miasto Zgierz. Czas trwania Spółki jest nie ograniczony. Z dniem 01.12.2012 r. 100 % udziałów w Spółce obejmuje Gmina Miasto Zgierz.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu, jest profesjonalnym partnerem, tj. spełnia kryteria przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Na dzień dzisiejszy, naszej firmie, współwłaściciele nieruchomości powierzyli czynności zarządzania w 75 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, w tym pełnimy również w dwóch wspólnotach zarząd powierzony przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, jako Sądowy Zarządca Przymusowy. Ponadto Spółka administruje zgierskim gminnym zasobem komunalnym (ok. 350 budynków).

MPGM  spółka z o.o. w Zgierzu w roku 2000 została uhonorowana Medalem X-lecia Odrodzonego Senatu. Zarząd MPGM prowadzi zarządzanie w sposób kompleksowy, co stanowi optymalne gospodarowanie nieruchomościami.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 464 050,00 zł