Sprawę prowadzi:
Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej
Renata Malinowska - tel. 42 7143 225

Wymagane dokumenty:
 1. Wypełniony wniosek (oryginał oraz kserokopia celem potwierdzenia dla wnioskodawcy).
 2. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie, której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność.
 3. Odpis z właściwego rejestru.
 4. Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP.
 5. Pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, oraz najbliższym jego otoczeniu, mając na uwadze specyfikę placówki.
 6. Statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt.
 7. Regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt.
 8. Informacja o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarancyjnych Świadczeń Pracowniczych.
Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Opłata:
Za zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nie pobiera się opłaty.

Termin rozpatrzenia wniosku:
Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nastąpi w terminie ustawowym, tj. 30 dni od dnia złożenia kompletnego, poprawnie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami.

Forma załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub odmowa wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej.
Zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony.

Odmowa i cofnięcie zezwolenia:
Prezydent odmawia wydania zezwolenia, w przypadku, gdy:
 • podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie;
 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:
 • przestał spełniać warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • nie przedstawi na żądanie Prezydenta Miasta Zgierza, w wyznaczonym terminie, aktualnych dokumentów.
Prezydent wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo na dostarczenie wymaganych dokumentów.
Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Prezydent cofa zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, w terminie 14 dni od zaistnienia tychże zmian.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub o cofnięciu zezwolenia odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Podstawa prawna:
art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z  2015 r . poz. 332).