Kontakt:
e-urzad@umz.zgierz.pl lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt telefoniczny: 690 540 369, 533 502 237, 534 403 184.
Siedziba: ul. ks. J. Popiełuszki 3a w Zgierzu.

Naczelnik:
Marek Lipiec - pokój 5, tel. 42 714 31 70
Nadzór nad miejskimi przedszkolami i szkołami

Z-ca Naczelnika:
Małgorzata Bujalska - pokój 7, tel. 42 714 31 29, 690 540 369
• Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
• Stypendia edukacyjne Rady Miasta Zgierza
• Rządowy Program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Pracownicy:
pok. 4, tel. 42 714 31 73, 533 502 237
• Stypendia szkolne – pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Zgierz
• Zasiłki szkolne – pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Zgierz

pok. 4, tel. 42 714 31 73, 534 403 184
• System Informacji Oświatowej
• Kontrola spełniania obowiązku nauki przez uczniów oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego w celu realizacji obowiązku nauki
• Sporządzanie not obciążających dla Gmin z tytułu pobytu dzieci zamieszkałych na ich terenie a uczęszczających do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w Gminie Miasto Zgierz.

pok. 8, tel. 42 714 31 78, 534 403 184
• Awans zawodowy nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego
• Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
• Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do przedszkoli, szkół i ośrodków
• Wpis do ewidencji placówek niepublicznych (zaświadczenia) oraz ich wykreślanie
• Zaświadczenia do ZUS dotyczące dyrektorów szkół i przedszkoli przechodzących na emeryturę oraz byłych pracowników oświaty – dokumentacja archiwalna

pok. 4, tel. 533 502 237
• Stypendia szkolne – pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Zgierz
• Zasiłki szkolne – pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Zgierz
• Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół

pok. 10, tel. 42 714 31 72
• Nadzór nad infrastrukturą obiektów szkół i przedszkoli