Kontakt:

95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16 (parter)
e-urzad@umz.zgierz.pl lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Naczelnik:
Małgorzata Sęk  - pokój 2 - tel. 42 7143 163

Zastępca Naczelnika:
Aleksandra Augustyniak - pokój 4 - tel. 42 7143 187

Pracownicy:
Dział gospodarki nieruchomościami
pokój 3 -  tel. 42 7143 183 - sprzedaż nieruchomości, regulacja stanów prawnych, dzierżawa, ustanawianie służebności gruntowych i przesyłu, zamiany, nabywanie nieruchomości   
- tel. 42 7143 184 - sprzedaż nieruchomości, ustanawianie służebności gruntowych i przesyłu, użyczenia terenów dla wspólnot mieszkaniowych, zamiany, nabywanie nieruchomości 
- tel. 42 7143 188 - dzierżawa nieruchomości, użyczenia, zgody  
pokój 4  -  tel. 42 7143 185 - sprzedaż nieruchomości lokalowych, wyceny nieruchomości, użytkowanie wieczyste, regulacja udziałów we wspólnotach mieszkaniowych
-  tel. 42 7143 187  - sprzedaż nieruchomości, regulacja stanów prawnych, nabywanie gruntów pod drogi, sprzedaż garaży

Dział mieszkalnictwa
pokój 9  - tel. 42 7143 160, 201, 232 - rozpatrywanie wniosków o przydział lokali, rozkładanie zaległości czynszowych na raty, wspólnoty mieszkaniowe
- tel. 42 7143 202 - remonty zasobu komunalnego, utrzymanie czystości i porządku oraz wycinka i korekta drzewostanu na terenach będących w dyspozycji GN