Sprawę prowadzi:
Wydział Edukacji i Młodzieży
Katarzyna Sobczak – Podinspektor
Joanna Borys – Podinspektor

Miejsce składania:
Wydział Edukacji i Młodzieży, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3a, piętro I, pok.4

Opis procedury:
  1. Złożenie corocznie wniosku o udzielenie dotacji.
  2. Analiza formalna i merytoryczna wniosku.
  3. Przekazywanie miesięcznych kwot dotacji /na podstawie informacji miesięcznej, składanej przez organ prowadzący w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca/.
  4. Pisemne rozliczenie organu prowadzącego z otrzymanej dotacji za dany rok w terminie do 31 stycznia roku następnego.
  5. Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
Termin załatwienia sprawy:
  1. Złożenie wniosku – do 30 września roku bazowego.
  2. Informacja o planowanej kwocie dotacji – do 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Opłaty:
Bez opłat

Tryb odwołania:
Brak

Uwagi:
Dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za styczeń i za grudzień jest przekazywana w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203)
- uchwała Nr X/119/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Zgierz przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzanie kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 4456).