Sprawę prowadzi:
Wydział Edukacji i Młodzieży
Katarzyna Filipiak – Inspektor w Wydziale Edukacji i Młodzieży

Miejsce składania:
Wydział Edukacji i Młodzieży

Opis procedury:
1. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego wraz z obowiązującą dokumentacją.
2. Analiza formalna wniosku.
3. Powiadomienie nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu na conajmniej czternaście dni przed datą posiedzenia komisji.
4. Przeprowadzenie egzaminu przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Zgierza.
5. Wydanie nauczycielowi zaświadczenia o zdaniu egzaminu.
6. Wydanie nauczycielowi aktu awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w trybie decyzji administracyjnej przez Prezydenta Miasta Zgierza.

Termin załatwienia sprawy:
Wnioski przyjmowane są do 30 czerwca i 31 października każdego roku, a rozpatrywane do 31 sierpnia i 31 grudnia każdego roku.

Miejsce składania:
Wydział Edukacji i Młodzieży
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3a
95–100 Zgierz
pok. 4, I piętro
tel. 42 714 31 73
fax 42 710 24 81

Opłaty:
Bez opłat

Tryb odwołania:
Od decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty w Łodzi w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych organ nadający stopień awansu zawodowego wykazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie nie krótszym niż siedem dni. Nieusunięcie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna:
Art. 9b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).