Podstawowa kwota dotacji na rok 2019 dla placówek oświatowych (II aktualizacja)
Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z póź., zm.) informuję, że w Gminie Miasto Zgierz, podstawowa kwota dotacji na rok 2019 według stanu na dzień 30.09.2019r. dla:
1) niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, wynosi: 963,57 zł miesięcznie;
2) niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, wynosi: 443,71 zł miesięcznie.

Statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2019r.:

1) w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz wynosi: 1407,33
2) w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 253.