Opis procedury:

1. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystania, dla którego informacja została wytworzona.
2. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zawiera w szczególności:
1)  nazwę podmiotu zobowiązanego;
2)  informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
3)  wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4)  wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
5)  wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
6)  wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.
Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.
3. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych Urząd może przedłużyć załatwienie sprawy o 2 miesiące.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:
1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną udostępnioną przez Urząd Miasta Zgierza (dalej Urząd), jest zobowiązany w tym zakresie do podania:
1) źródła pozyskania danych poprzez umieszczenie dopisku o treści: „źródło: Urząd Miasta Zgierza",
2) czasu wytworzenia informacji przez Urząd, o ile został on określony,
3) czasu pozyskania informacji publicznej z Urzędu.
2. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną ma obowiązek dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji publicznej w pierwotnie pozyskanej z Urzędu formie.
3. Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną dokonał jej przetworzenia, zobowiązany jest do opatrzenia przetworzonego materiału komentarzem zawierającym informację o wykorzystaniu pozyskanego z Urzędu materiału w zmienionej formie.
4. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystywanej.
5. Zasady mają zastosowanie do informacji publicznych udostępnionych poprzez:
1) opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasto Zgierz;
2) udostępnienie w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasto Zgierz;
3) przekazanie na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
6. Przy przekazywaniu informacji publicznej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej Urząd może każdorazowo określić inne niż wymienione wyżej warunki ponownego wykorzystywania.

Informacja o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
1. Przy przekazywaniu informacji publicznej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej Urząd może każdorazowo nałożyć opłatę, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
2. Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:
1) stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika Urzędu oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,
2) materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,
3) należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania
1. Urząd w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
2.Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji sektora publicznego albo zawiadomić o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.
3. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
4. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) z tym, że:
a.przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
b.skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

VI. Umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego 

Gmina Miasto Zgierz nie zawarła umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

VII. Zasady odpowiedzialności

Gmina Miasto Zgierz nie ponosi odpowiedzialności za:
1) szkody spowodowane pozyskaniem informacji sektora publicznego lub ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego, zamieszczonej na stronie podmiotowej BIP lub w innym miejskim serwisie internetowym, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób, wykorzystywanej ponownie z naruszeniem warunków udostępniania lub ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;
2) szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641).