www.senior.zgierz.pl
strona internetowa Programu

Sprawę prowadzi:
Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej
Angelika Dudkiewicz - tel: 42 714 32 25

Miejsce składania i rozpatrywania wniosków:
Urząd Miasta Zgierza, Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej
ul. Popiełuszki 3a, Zgierz 95-100
telefon 427143 225

Opis procedury:

Projekt przeznaczony jest dla zgierskich seniorów, którzy dzięki posiadaniu Zgierskiej Karty Seniora mogą korzystać z ulg i preferencji przygotowanych przez partnerów Projektu.

Karta potwierdza uprawnienia osób fizycznych, które osiągnęły sześćdziesiąty rok życia mieszkających i zameldowanych na terenie Gminy Miasto Zgierz, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, do korzystania z ulg i preferencji aktualnie oferowanych uczestnikom Projektu.

Zasady wydawania Karty (na podstawie Regulaminu, dostępnego w załączniku poniżej):
1. Karta wydawana jest Seniorowi na podstawie prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku (poniżej w załączniku).
2. Składając wniosek wnioskodawca obowiązany jest do okazania dowodu osobistego.
3. Składanie wniosków, jak i wydawanie Kart odbywa się w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgierza.
4. Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w momencie jego złożenia.
5. Odbioru Karty dokonuje wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia, za okazaniem dokumentu tożsamości.
6. Karta wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo.
7. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, duplikat Karty wydawany jest na podstawie złożonego wniosku.
8. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest zwrot karty uszkodzonej albo złożenie oświadczenia o niemożności zwrócenia Karty.
9. Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgierza o utracie uprawnień do korzystania z Karty wraz z jednoczesnym zwrotem Karty.
10. Użytkownik Karty może zrezygnować z jej użytkowania w dowolnym momencie wraz z jednoczesnym zwrotem Karty oraz złożeniem stosownego oświadczenia na piśmie do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Zgierza.

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 49/VII/2016 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia regulaminu wydawania i użytkowania Zgierskiej Karty Seniora, wzoru Zgierskiej Karty Seniora oraz logo Programu Gminy Miasto Zgierz w sferze polityki senioralnej na lata 2016-2020.