Sprawę prowadzi:
Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 42 714 31 31
Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, od dnia 1 lipca 2019 r. właściwe w zakresie udostępnienia danych z rejestru PESEL są wyłącznie organy gmin.

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL można zatem skierować do dowolnego organu gminy na terenie kraju.

WAŻNE:
Od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.

W pierwszym roku obowiązywania ustawy zliczanie wniosków następuje od 1 maja do 31 grudnia 2019 r. natomiast począwszy od roku 2020 okres rozliczeniowy rozpoczynać się będzie 1 stycznia, a kończyć 31 grudnia.

Nie udostępnia się danych jednostkowych z rejestru PESEL podmiotom publicznym, którym wydana została decyzja administracyjna zezwalająca na dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (tzw. decyzja teletransmisyjna).

Dane z rejestru PESEL podmioty te uzyskiwać mogą wyłącznie samodzielnie w ramach posiadanego dostępu do rejestru PESEL w trybie teletransmisji danych. W przypadku gdy podmiot posiadający decyzję teletransmisyjną złoży do organu gminy wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL, wniosek taki nie zostanie zrealizowany.

Aktualna lista podmiotów publicznych posiadających dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (posiadających decyzję teletransmisyjną) publikowana jest przez Ministra Cyfryzacji na stronie internetowej:

Załączniki:
Wniosek o udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Miasto Zgierz (klauzula informacyjna)