Sposoby i zasady udostępniania danych

Udzielanie w formie zaświadczenia informacji w zakresie spraw ewidencyjnych przedsiębiorców,  którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 roku.

Informacja udzielana jest na wniosek, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Zakres informacji

1) imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorcy,
2) NIP przedsiębiorcy,
3) nazwa,adres zakładu głównego, oddziału lub innego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
4) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,
5) data rozpoczęcia działalności gospodarczej,
6) data zawieszenia, wznowienia wykonywanej działalności,
7) data wykreślenia z ewidencji.

Podstawa prawna

Art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 z późn. zmianami).

Komórka organizacyjna


Wydział Działalności Gospodarczej


Data rozpoczęcia

od 1 lipca 2011 r.