Sposoby i zasady udostępniania danych

Ewidencja jest jawna z wyjątkiem informacji, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 7 - rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zmianami).

Ewidencja jest prowadzona w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla każdego obiektu.

Karty ewidencyjne są udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

Zakres informacji

Karta ewidencyjna zawiera następujące dane:
1) określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie wraz z adresem jego siedziby, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osobą fizyczną – wraz z adresem miejsca zamieszkania,
2) nazwę i adres obiektu,
3) informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu,
4) informację o liczbie miejsc noclegowych.

Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 196 z późn. zmianami),
2) rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późniejszymi zmianami).

Komórka organizacyjna

Wydział Działalności Gospodarczej

Data rozpoczęcia

od listopada 2000 roku