na podstawie art.6b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250)

Komórka organizacyjna:


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi