Sposoby i zasady udostępniania danych
Na wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej

Zakres informacji
1) l.p.,
2) adres nieruchomości,
3) parametry zbiornika bezodpływowego,
4) parametry przydomowej oczyszczalni ścieków,
5) kanalizacja sanitarna.

Podstawa prawna
art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).


Komórka organizacyjna

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi