Pliki do pobrania w formacie .pdf

Uchwała Nr LI/474/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta Zgierza.
Załącznik do uchwały Nr LI/474/06
Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2006 r.  Statut Urzędu Miasta Zgierza

Uchwała Nr LI / 474 / 06
Rady Miasta Zgierza
z dnia 31 sierpnia 2006 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta Zgierza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23. poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055) oraz art. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319. Nr 104, poz. 708) Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Urzędowi Miasta Zgierza stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez 14 dni. w Monitorze Samorządowym Miasta Zgierza oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

Załącznik do uchwały Nr LI/ 474/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2006 r.

STATUT URZĘDU MIASTA ZGIERZA

§ 1.
Urząd Miasta Zgierza, zwany w dalszej części statutu "Urzędem", jest jednostką budżetową, przy pomocy której Prezydent Miasta Zgierza realizuje swoje zadania.

§ 2. 
1.
Siedzibą i obszarem działania Urzędu jest miasto Zgierz.
2. Na tablicy urzędowej oraz. na pieczęciach podaje się nazwę: Urząd Miasta Zgierza.

§ 3.
Przedmiotem działalności Urzędu jest pomoc Prezydentowi Miasta Zgierza w realizacji zadań miasta Zgierza określonych w przepisach prawa oraz uchwałach Rady Miasta Zgierza.

§ 4.
1.
Kierownikiem Urzędu jest Prezydent Miasta Zgierza, który organizuje działalność Urzędu i odpowiada za jego funkcjonowanie.
2. Strukturę organizacyjną, zadania oraz zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny Urzędu nadany przez Prezydenta Miasta Zgierza w drodze zarządzenia.
3. Urząd jest pracodawcą dla osób w nim zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Urzędu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Prezydent Miasta Zgierza - osobiście lub za pośrednictwem upoważnionych pracowników Urzędu.
4. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy ustalony przez Prezydenta Miasta Zgierza w drodze zarządzenia.

§ 5.
1.
Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych przepisami prawa dla tych jednostek.
2. Zobowiązania związane z. działalnością Urzędu są zobowiązaniami Gminy Miasto Zgierz.
3. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest plan finansowy.

§ 6. 
Zmiany statutu dokonywane są w trybie i na zasadach obowiązujących dla jego nadania.