Uchwała nr XLII/545/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5662 z 2017 r.)