Komunikat dla rodziców dotyczący udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2024/2025.

Rządowy program pomocy
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.
W latach 2023–2025 programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W latach 2023–2025 pomoc w ramach programu otrzyma około 183 020 uczniów, w tym w roku szkolnym 2023/2024 – 57 597 uczniów, w roku szkolnym 2024/2025 – 61 643 uczniów i w roku szkolnym 2025/2026 – 63 780 uczniów.

Wartość dofinansowania
Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:
do kwoty 225 zł dla uczniów:
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
- uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym),
- uczęszczających: do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2024/2025.

do kwoty 390 zł dla uczniów:
- słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej),
- uczęszczających: w roku szkolnym 2024/2025 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia. 

do kwoty 445 zł dla uczniów:
- słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej),
- uczęszczających: do liceum ogólnokształcącego, technikum.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w szkole, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2024/2025 w nieprzekraczalnym terminie do 6 września 2024 roku.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.
Uchwała Nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza