Stosownie do art. 19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie 7 dni od dnia publikacji, tj. do dnia 12.06.2024 r., Prezydent Miasta Zgierza przyjmuje uwagi do zamieszczonej oferty uproszczonej Parafii farnej św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu , dot. realizacji zadania pt. " Bliżej siebie".

Oferta realizacja