Dokument przyjęty uchwałą nr 2/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 24 marca 2016 r.

Rozdział V.7 Mechanizmy włączenia społecznego
Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ została przygotowana z zastosowaniem zasad włączenia społecznego w tworzenie dokumentu strategicznego. W trakcie prac zastosowano zróżnicowane metody i techniki angażowania mieszkańców i partnerów do budowy Strategii. Wykorzystane procedury zapewniły najwyższy poziom partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji, co do zawartości Strategii. Współdecydowanie, którym charakteryzował się cały proces tworzenia Strategii Rozwoju ŁOM uznawane jest za ostatni poziom (najwyższy) na drabinie określającej stopień partycypacji społecznej.


Mając na uwadze zapisy zawarte ww. fragmencie rozdziału, w celu zapewnienia przejrzystości działań oraz ułatwienia dostępu do dokumentu podmiotom mogącym się przyczynić do skutecznej realizacji jego założeń poniżej publikujemy tekst Strategii.

Redakcja BIP