Zarządzenie Nr 34/IX/2024 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 13/IX/2024 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – organizacja letnich obozów sportowych oraz półkolonii sportowych.

Załącznik 1 oferta

Załącznik 2 umowa

Załącznik 3 sprawozdanie