realizowany w ramach projektu pn. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Miasto Zgierz poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

****************

Raport ze stanu wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz - Ankieta

Gmina Miasto Zgierz w 2015 roku wdrożyła do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020 przyjęty uchwałą NR XIII/157/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2015 r. i zmieniony uchwałą Nr XXX/358/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz”. Jest to bardzo ważny dokument, który stanowi podstawę do aplikowania o dofinansowanie inwestycji redukujących emisję CO2, czyli takich, które zmniejszają zużycie energii lub prowadzą do jej efektywnego wykorzystania, ograniczają szkodliwe emisje zanieczyszczeń oraz wdrażają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Do przykładowych przedsięwzięć należą: docieplenie budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła, wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii, budowa nowych obiektów pasywnych/energooszczędnych, wymiana urządzeń i oświetlenia na energooszczędne, wymiana środków transportu na niskoemisyjne itp.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przynosi gminie wiele korzyści takich jak pozyskanie dofinansowań do zadań proekologicznych, redukcja zanieczyszczenia powietrza, zmniejszenie energochłonności, poprawa infrastruktury, wdrożenie nowych technologii i wiele innych sprzyjających rozwojowi gminy.
Po upływie kilku lat w naszej gminie nastąpiły znaczące zmiany dotyczące wykorzystania energii dlatego wobec przyjętych zobowiązań przystąpiono do sprawdzenia stopnia wdrożenia zadań wynikających z tego dokumentu.
Raport pozwoli ocenić jakie efekty przyniosły inwestycje zrealizowane w ostatnich latach w naszym mieście, zarówno przez mieszkańców jak i podmioty gospodarcze i użyteczności publicznej. Będzie to sygnał czy zaplanowane inwestycje przyniosły oczekiwane rezultaty oraz czy prawidłowo jest realizowana gospodarka energetyczna. Celem jest również ocena aktualnej sytuacji energetycznej w gminie, a w szczególności sposobu zabezpieczenia potrzeb grzewczych mieszkańców i przedsiębiorców.
Wykonawcą Raportu z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz raportu finalnego jest Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Andrzej Gołąbek z siedzibą w Łodzi, www.auipe.pl.
Zwracamy się zatem do Mieszkańców Gminy oraz Przedsiębiorców działających na jej terenie z prośbą o wypełnienie ankiety zawierającej niezbędne dane dotyczące zużycia energii w obiektach/budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Zgierz, będących Państwa własnością, lub w których prowadzicie Państwo działalność oraz informacji dotyczących środków transportowych.

Ankieta do pobrania
• w wersji on-line  https://ankietaplus.pl/s/IMPLEMENTACJA_PGN_ZGIERZ - ankieta dostępna przez przeglądarkę internetową,
• w formacie edytowalnym - ankietę należy wypełnić, zapisać na komputerze i odesłać drogą elektroniczną (na adres auipe@auipe.pl),
• w formacie pdf - ankietę należy wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem (na adres auipe@auipe.pl) lub wypełnioną ankietę złożyć bezpośrednio do Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16 - parter).
Prosimy o przesyłanie wypełnionych ankiet do dnia 30 czerwca 2022 roku.
Wypełnienie ankiety jest dobrowolne. Niemniej zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w pracach nad Raportem z implementacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz, aby przygotowywany dokument w jak największym stopniu był oparty o dane rzeczywiste, a nie szacunkowe.
W czasie ankietyzacji nie zbieramy żadnych danych osobowych. Udostępnione informacje będą użyte tylko do wyznaczania ogólnych bilansów i trendów, bez ujawniania szczegółów dotyczących adresu czy właściciela budynku.

Aktualizacja PGN

Uchwała Nr XXX/358/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz”

Aktualizacja PGN - projekt

Prezydent Miasta Zgierza informuje, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz - aktualizacja".

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz - projekt dokumentu

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Opinia Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

****************

Uchwała nr XIII/157/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2015 r. - wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza

Opinie i Stanowiska Organów

Udział społeczeństwa i konsultacje społeczne

PODSUMOWANIE DOKUMENTU

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz   realizowanego w ramach  projektu nr POIS.09.03.00-00-623/13 pn.
"Ochrona środowiska naturalnego Gminy Miasto Zgierz poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz'' wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

WSTĘP
Zgodnie z art. 55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm. ) do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu
w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
- ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
- opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58;
- zgłoszone uwagi i wnioski;
- wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone;
- propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu.

Przedmiotem podsumowania jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz realizowanego w ramach projektu nr POIS.09.03.00-00-623/13 pn. ,, Ochrona środowiska naturalnego Gminy Miasto Zgierz poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz '' wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNTYWNYCH
Ustalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  zawierają zadania , które mają pozytywnie wpłynąć na środowisko  i skutkować m.in. redukcją emisji gazów cieplarnianych. Dokument nie prezentuje rozwiązań alternatywnych uznając, iż zaproponowane działania wpisują się w stawiane przez PGN cele przy uwzględnieniu obecnych warunków techniczno-ekonomicznych Gminy Miasto Zgierz.

USTALENIA ZAWARTE W PROGNOZIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Łodzi. Dokument ten obejmuje  tematykę związaną z analizą skutków realizacji działań, jakie zostały zaproponowane dla Gminy Miasto Zgierz w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Jest to dokument wskazujący na możliwe negatywne skutki oraz podaje zalecenia dotyczące ich minimalizacji oraz przeciwdziałaniu tym negatywnym oddziaływaniom. Prognoza określa i ocenia wpływ realizacji PGN-u na elementy środowiska przyrodniczego oraz dobra materialne. W ramach Prognozy dokonano analizy i oceny oddziaływania na środowisko takich elementów jak: klimat, gleby, lasy, surowce mineralne. Prognoza jest dokumentem wspierającym PGN, gdyż wskazuje na ewentualne zagrożenia wynikające z niespełnienia ich realizacji. Należy nadmienić, że Prognoza ma charakter ogólny, natomiast pełną ocenę wpływu na środowisko będzie można dokonać na poziomie przygotowania do realizacji poszczególnych działań. Konkretne przedsięwzięcia będą identyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

OPINIE WŁAŚCIWYCH ORGANÓW
Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został zaopiniowany pozytywnie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (pismo z dnia 28.09.2015 r. znak: WOOS-II.410.296.2015.AJ ) oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi (opinia sanitarna z dnia 16.10.2015 r. znak PWIS.NSOZNS.9022.1.163.2015.MF)

ZGŁOSZONE UWAGI I WNIOSKI

W trakcie postępowania z udziałem społeczeństwa, do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.
   
WYNIKI POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO TRANSGRANICZNEGO  ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Nie przeprowadzono postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na fakt, iż realizacja zapisów PGN nie stworzy żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne.

PROPOZYCJE DOTYCZĄCE METOD I CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA MONITORINGU SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ DOKUMENTU
W ramach prowadzonego monitoringu realizacji powinny być sporządzane raporty z osiągniętych efektów na potrzeby wewnętrznej sprawozdawczości  realizacji PGN. Gmina Miasto Zgierz ma obowiązek sporządzenia 4 raportów z osiągniętych efektów w ciągu 5 lat po zakończeniu realizacji projektu. Wynika to z  podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  umowy o dofinansowanie Projektu ,, Ochrona środowiska naturalnego Gminy Miasto Zgierz poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz'' w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-2013 oraz z Wytycznych w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.