Zarządzenie Nr 59/VIII/2024 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 25.01.2024 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do spraw rozpatrzenia i wyboru ofert składających się na otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2024 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu

Zarządzenie Nr 14/VIII/2024 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 08 stycznia 2024 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu – prowadzenia lokalu gastronomicznego w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy” jako forma aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym.

Termin zgłaszania kandydatur – do dnia 24 stycznia 2024 r.

Zgłoszenia można dokonać w jednym z wymienionych trybów:
- na adresy mailowe: amalaczynska@umz.zgierz.pl,
- pismem: do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza, bądź bezpośrednio do Parku
Kulturowego Miasto Tkaczy, ul Rembowskiego 1.
Decyduje data wpływu zgłoszenia. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą
mogły być uwzględnione.