Wyniki głosowania w wyborach do Senatu w 2023 r .

Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r.

*********************************

Informacja dla mężów zaufania o godzinie rozpoczęcia pracy członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Zgierzu w dniu 15 października 2023 r.

 *******************************

Dane osobowe członka OKW -  dieta

*******************************

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 15 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 11 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 15 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 26 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o składach osobowych komisji wraz z pełnionymi funkcjami

Zmiana osobowa w Komisji Obwodowej NR 7

Zmiana osobowa w Komisji Obwodowej NR 18

Zmiana osobowa w Komisji Obwodowej NR 22

POSTANOWIENIE NR 407/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 387/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 374/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 5 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w mieście Zgierz.

POSTANOWIENIE NR 373/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 5 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 27 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 363/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 4 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w mieście Zgierz

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 279/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w mieście Zgierz

Postanowienie nr 278/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Zgierz

Postanowienie nr 354/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 2 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 42 w mieście Zgierz

Postanowienie nr 355/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 2 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 39 w mieście Zgierz

*******************************

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 19 września 2023 r. w celu powołania w mieście Zgierz obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zmiana siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych nr 27 i 36 w Zgierzu

****************************

Zarządzenie Nr 370/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 września 2023 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 366/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 13 września 2023 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Zgierza w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 366/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 13 września 2023 roku w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Zgierza w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

*****************************

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są od dnia 1 września (piątek) do dnia 12 października (czwartek) 2023 r. w dowolnym urzędzie gminy na terenie Polski.

Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania:
- przygotuj dokument tożsamości – na przykład dowód osobisty, e-dowód lub paszport;
- wypełnij wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (do pobrania w formacie pdf ).

Wyborcy, którzy uzyskają zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu są skreślani ze spisu wyborców, nie są ujęci w żadnym spisie wyborców. Zostaną wpisani na listę wyborców w dniu głosowania, w obwodzie głosowania, który wybiorą, kiedy przedstawią zaświadczenie o prawie do głosowania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyn, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia. Tym samym nie będzie możliwe wzięcie udziału w głosowaniu również w obwodzie właściwym dla miejsca stałego pobytu, ponieważ wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania jest skreślany z spisu wyborców, w którym został ujęty.
Wyborca oprócz zaświadczenia o prawie do głosowania może również zawnioskować o zmianę miejsca głosowania

Wniosek o zmianę miejsca głosowania, może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego ze względu na adres przebywania w dniu wyborów; lub elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania skutkuje ujęciem wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla adresu przebywania i skreśleniem ze spisu wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania (do pobrania w formacie pdf ) można składać od dnia 1 września (piątek) do dnia 12 października (czwartek) 2023 r. w Urzędzie Miasta Zgierza - pl. Jana Pawła II 16 (pokój 6 - parter) w godzinach pracy urzędu:
- poniedziałki, środy, czwartki: 8:00-16:00,
- wtorki: 8:00-17:00,
- piątki: 8:00-15:00.

*******************************

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 7 września 2023 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Komisarz Wyborczy w Łodzi II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

POSTANOWIENIE NR 212/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Zgierzu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Informacja dotycząca głosowania korespondencyjnego

Komisarz Wyborczy w Łodzi I oraz Komisarz Wyborczy w Łodzi II przyjmują zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, pokój 245c, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15, telefonicznie pod numerem 42 278 71 63 oraz elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP Delegatury (Adres skrytki: /ge0p77qf6e/skrytka).

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 2 października 2023 r. dla wyborców niepełnosprawnych oraz dla wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

POSTANOWIENIE NR 193/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 30 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Zgierza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Informacja z dnia 28 sierpnia 2023 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

**********************

Zarządzenie Nr 342/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Zgierza w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 341/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie: powołania miejskiego zespołu informatycznego do spraw obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Zgierza w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

*******************************

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
Wypełniony i podpisany formularz w wersji papierowej należy złożyć w budynku Urzędu Miasta Zgierza przy pl. Jana Pawła II 16:
- osobiście w pok. nr 205, w dni robocze, w godzinach;
- poniedziałki, środy, czwartki: 8:00-16:00,
- wtorki: 8.00-17.00,
- piątki: 8.00-15.00
- pocztą na adres: Urząd Miasta Zgierza pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz z dopiskiem "zgłoszenie okw".

W sprawie zgłoszeń kandydatów na członków OKW można kontaktować się z pracownikami Urzędu Miasta Zgierza pod numerami tel.: 42 714 32 08, 503 008 101.
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września (piątek) do godziny 15.00.

Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Komunikat Komisarzy Wyborczych w sprawie zgłaszania kandydatów do OBKW 2023

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków OBKW wyborca

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków OBKW komitety

******************************

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 311/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 sierpnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Zgierza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 roku.


Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Państwowa Komisja Wyborcza

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.