W związku z możliwością zgłaszania szkód spowodowanych suszą, Prezydent Miasta Zgierza informuje, że rolnicy chcący zgłosić straty w gospodarstwach rolnych powstałe w wyniku suszy powinni zalogować się do aplikacji publicznej (link do aplikacji) dedykowanej do oszacowania strat spowodowanych suszą i wypełnić stosowny formularz.
Jest to warunek konieczny do wygenerowania w aplikacji:
-protokołu strat (w gospodarstwach, gdzie procent strat będzie większy niż 30% średniorocznej produkcji),
- lub kalkulacji strat (w gospodarstwach, gdzie procent strat będzie mniejszy niż 30%).
Aby zalogować się do aplikacji (link do aplikacji) koniecznym jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Profil zaufany jest bezpłatnym narzędziem, które można założyć na stronie internetowej (link do strony Profil zaufany).

Uwaga - zgłoszona strata przez ww. aplikację jest niezbędna, aby otrzymać pomoc suszową.

Rolnicy mogą również wystąpić do gminnej komisji (jednak nie ma takiego obowiązku) z wnioskiem do oszacowania strat spowodowanych suszą. Nie zwalnia to rolnika z konieczności zalogowania się do wymienionej wyżej aplikacji i wypełnienia stosownego formularza. Raport sporządzony przez gminną komisję nie będzie wystarczający do sporządzenia wymienionych w pkt. 1 protokołu lub kalkulacji, służył będzie jedynie do weryfikacji strat suszowych poniesionych w gospodarstwie i ewentualnej korekty procentu strat.

Raport gminnej komisji będzie wprowadzany do specjalnie utworzonej aplikacji dla gminnych komisji. Należy zwrócić uwagę, że szacunek gminnej komisji jest nie możliwy po zebraniu rośliny w plonie głównym.

Nadal obowiązuje definicja suszy rolniczej oparta na wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych opracowanego przez IUNG-PIB Puławy.

Aby gminna komisja mogła przystąpić do szacunku strat w gospodarstwie, rolnik powinien wypełnić następujące dokumenty:
- wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym (uwaga – w punkcie 1 Wniosku w sformułowaniu "suszę w środkach trwałych" należy wykreślić "w środkach trwałych" i pozostawić jedynie słowo "suszę") - link do strony Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
- Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (powierzchnia z dwoma miejscami po przecinku zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku) - link do strony Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
- Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych (RODO) - do pobrania załącznik.

Podpisane ww.dokumenty należy:
- złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza przy Placu Jana Pawła II 16 (parter),
- lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz,
- lub przesłać elektronicznie na adres skrytki Urzędu Miasta Zgierza na platformę e-puap: /4ebn4d0m4f/SkrytkaESP.

Na podstawie tych dokumentów gminna komisja będzie mogła przystąpić do lustracji w terenie, z której sporządzi raport oszacowania szkód w danym gospodarstwie rolnym (zgodnie z roboczym wzorem zamieszczonym na stronie MRiRW) i wprowadzi dane z tego raportu do raportu w utworzonej, dedykowanej dla gminnych komisji aplikacji.

Formularze dokumentów są dostępne:
- w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza
- oraz w formie elektronicznej na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (Wniosek o oszacowanie szkód oraz Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1350), w znaczący sposób zmienia procedurę szacowania strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy.